Gebruiksvoorwaarden app

1. Definities

In deze gebruiksvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

Limburg Marketing, werkgroep binnen de Stichting Hart van Limburg: licentiehouder van het merk VVV en onderdeel van VVV Nederland BV ingeschreven bij de KvK onder nummer 12067980;

App: De Archeo Route App, welke gedownload kan worden via de AppStore en Google Play. 

Bezoeker: iedereen die de locaties/vindplaatsen van de ArcheoRoute uit de Archeo Route App bezoekt. 

2. Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek van de locaties die in de Archeo Route App genoemd worden. De gebruiksvoorwaarden zijn vrij toegankelijk en te lezen op de website van ArcheoRouteLimburg.nl of via ArcheoRoute.com. In de ArcheoRoute app wordt naar deze voorwaarden verwezen. Door het gebruik van de ArcheoRoute app worden wordt dan ook geacht dat deze voorwaarden stilzwijgend zijn aanvaard door iedere bezoeker aan een locatie van de ArcheoRoute. Limburg Marketing kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder vooraankondiging aanpassen of wijzigen.

Indien een (of meer) bepaling(en) van deze gebruiksvoorwaarden geheel of ten dele in strijd mocht(en) zijn of komen met enige wettelijke bepaling dan wel nietig is / zijn of vernietigd wordt /worden, blijven de overige bepalingen voor het overige onverminderd van kracht en wordt door partijen in plaats daarvan een regeling getroffen die in strekking en werking het meest aansluit met de nietige / vernietigde bepaling(en).

3. Aansprakelijkheid bij bezoek aan de landmarks

Limburg Marketing besteedt de grootst mogelijke zorg en aandacht aan de veiligheid bij geplaatste landmarks (speerpunten of stoeptegels) op de locaties. Ons doel is de bezoeker een veilige beleving van het verhaal op locatie te kunnen bieden. De landmarks staan echter in de openbare ruimte. Limburg Marketing kan dan ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor ongelukken ontstaan bij de landmarks in de openbare ruimte. Kijk voor u op locatie de app gaat gebruiken of uw omgeving veilig is. U kunt door het kijken van het verhaal op de app afgeleid worden. De landmark is gemaakt van cortenstaal en heeft hoeken en randen. Let op bij het te dicht naderen van de landmark, dat u zich niet stoot. Limburg Marketing is niet verantwoordelijk voor ongelukken waarbij u zichzelf letsel aandoet bij de landmarks.

4. Aansprakelijkheid voor de content op de app

Limburg Marketing besteedt ook de grootst mogelijke zorg en aandacht aan de verstrekte informatie op de app. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Limburg Marketing is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Limburg Marketing middels de website of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt Limburg Marketing geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Limburg Marketing via de app. Limburg Marketing aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

5. Apparatuur

Limburg Marketing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de apparatuur van bezoeker door het gebruik of bezoek van de app. Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van adequate soft- en hardware, aansluitingen en verbindingen noodzakelijk voor gebruik en bezoek van de app.

6. Intellectuele Eigendomverklaring

De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op deze app en de vormgeving van deze website (‘de Gegevens’), waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Limburg Marketing. Het opvragen en bekijken van de gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.

De woord- en beeldmerken op deze app zijn van Limburg Marketing. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Limburg Marketing.

7. Rechts- en forumkeuze

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen voortvloeiende uit deze gebruiksvoorden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Roermond.